Navigácia

Streda 27. 5. 2015

Oznam

Novinky

 • Prenájom bufetu

  Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici

  zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok – bufet priamym nájmom

  Predmet a účel nájmu

  Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len zriaďovateľ) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Senica, zapísanú v Liste vlastníctva č. 2701 ako budova súpis. č. 1037 na parcele č. 905. Nehnuteľnosť je umiestnená na Dlhej ulici č. 1037, 905 40 Senica. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Dlhá 1037/12, 90540 Senica
 • 034/6941318

Fotogaléria